Polityka Prywatności

Kierując wiadomość do z Integra Mente Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Krakowie za pośrednictwem niniejszego formularza wyraża Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie, o którym mowa poniżej.

W przypadku, jeżeli Państwa wiadomość zawierała dane osobowe, realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) wskazuję co następuje:

Kierując korespondencję doz Integra Mente Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Krakowiewyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych Helenę Koziec (Administrator), prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Helena Koziec Psycholog, z siedzibą przy ul. Rzemieślnicza 1/212 30-363 Kraków, w zakresie imienia i nazwiska oraz innych danych podanych w treści korespondencji. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celu udzielenia Państwu odpowiedzi, bądź umówienia terminu spotkania, ewentualnie – udzielenia informacji w zakresie psychoterapii i szkoleń prowadzonych przez Administratora, za wyjątkiem danych osobowych koniecznych dla wywiązania się z zobowiązań publiczno-prawnych przedsiębiorcy przez okres trwania tych zobowiązań oraz danych koniecznych dla rozstrzygnięcia sporów i roszczeń wynikających ze świadczonych usług przez okres do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia Państwu odpowiedzi oraz przez 6 lat po zakończeniu stosunków cywilnoprawnych związanych z korzystaniem z usług Administratora, z tym jednak zastrzeżeniem, że przetwarzanie danych po zakończeniu procedur polegać będzie wyłącznie na dokonaniu archiwizacji danych.

Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba wyrażająca zgodę ma także prawo do wniesienia sprzeciwu, a także skargi do organu ochrony danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie. Dostęp do danych osobowych posiada Administrator. Na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dostęp do danych osobowych posiadają również:obsługa zdalnego sekretariatu, podmiot prowadzący obsługę informatyczną Administratora. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku przetwarzanie danych będzie się odbywać na podstawie udzielonych gwarancji ochrony danych osobowych, w tym zobowiązanie do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub program „Tarcza prywatności” UE-USA. Administrator informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail:centrumintegramente@gmail.com

Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych prosimy o niezwłoczne zakomunikowanie tego administratorowi. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może jednak uniemożliwić lub utrudnić realizację Państwa oczekiwań wyrażonych w korespondencji.
Go To Top